CEAC

ŢINTE STRATEGICE

 1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
 2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
 3. Prevenirea absenteismului si a eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare.
 4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE.
 5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

 

 


 PREȘEDINTELE COMISIEI C.E.A.C.

prof. MALACHE ELENA LILIANA

MEMBRII COMISIEI

      înv. Ignat Viorelia

prof. Stancu George

  Rreprezentant părinţi       – Şoga Nicoleta

  Reprezentant comunitate – Beldie Iulia

ATRIBUȚIILE  COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

(1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa  este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Componenta CEAC cuprinde , in numar relativ egal:

 1. a) reprezentanti ai corpului profesoral;
 2. b) reprezentanti ai parintilor ;
 3. c) reprezentanti ai elevilor;
 4. d) reprezentanti ai sindicatului;
 5. e) reprezentanti ai consiliului local;

3) Conducerea operativa a CEAC este asigurata de directorul adjunct;

4) CEAC are urmatoarele atributii:

 1. a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;
 2. b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului   din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;
 3. c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;

5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a  activitatii din scolara;

6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare.

 

 

 OPIS PROCEDURI
Nr. Crt. Denumire procedura Cod procedura
1 Autoevaluare instituţională PO – 01-00-AI
2 Autoevaluare instituţională PO -01-01- AI
3 ANALIZA CULTURII ORGANIZAŢIONALE PO-02-00- ACO
4 ANALIZA CULTURII ORGANIZAŢIONALE PO-02-01- ACO
5 IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIE PO-03-00- IPE
6 IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIE PO -03-01- IPE
7 COMUNICARE INTERNA PO -04-00-CI
8 IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI, PUNCTELOR SLABE, OPORTUNITĂŢILOR ŞI AMENINŢĂRILOR PO – 05-00-SWOT
9 Controlul inregistrarilor PO – 06-00-CD
10 Controlul documentelor PO – 07-00-CD
11 PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII PO-08-00-CEAC
12 PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII PO-08-01-CEAC
13 PROCEDURA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII INSTITUTIONALE PO-09-00-MAI
14 PROCEDURĂ  PRIVIND CHESTIONAREA PO-10-00-PC
15 ACHIZIŢIONAREA MANUALELOR SI CĂRŢILOR LA BIBLIOTECA SCOLII PO-11-00-AMCBS
16 EXCURSIA ŞCOLARĂ PO-12-00-ES
17 COMPLETAREA SI PREDAREA CATALOAGELOR PO-13-00-CPC
18 Completarea registelor matricole PO-14-00-CRM
19 EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE PO-15-00-EAE
20 Stabilirea Sancţiunilor Prevăzute Pentru Absenţe şi AplicareaEficientă PO-16-00-SPAE
21 PROCEDURĂ PRIVIND PORTOFOLIILE PO-17-00-PP
22 PROTECTIA MUNCII IN LABORATOARE PO-001-01-PML
23 STILURI DE INVATARE PO-002-01-SI
24 SERVICIUL PE ȘCOALĂ PO-003-01-SC
25 CHESTIONARE FEED-BACK PO-004-01-CFB
26 ÎNVOIRE CADRE DIDACTICE PO-005-01-ICD
27 COMPORTAREA IN CAZ DE INCENDIU SI CUTREMUR IN SCOALA PO-006-01-SSM
28 MONITORIZAREA FRECVENTEI SI A DISCIPLINEI IN RANDUL ELEVILOR PO-007-01-FDE
29 CONTROLUL RITMICITATII NOTARII ELEVILOR PO-008-01-CRNE
30 MONITORIZAREA PREGATIRII ELEVILOR PENTRU EVALUAREA NATIONALA 2015 PO-009-01-EN
31 OPTIMIZAREA PREGATIRII SUPLIMENTARE A ELEVILOR PENTRU CONCURSURI PO-010-01-OPSEPC
32 MONITORIZAREA PROCESULUI DE PREDARE- INVATARE-EVALUARE PRIN INTER-ASISTENTE PO-011-01-PIE-IA
33 MONITORIZAREA ACTIVITATILOR INDIVIDUALE A FIECARUI CADRU DIDACTIC/DIDACTIC-AUXILIAR/NEDIDACTIC COD: PO-012-01-ACD-DA-ND
34 COMUNICARE INTERNA PO-013-02-CI
35 PREVENIREA VIOLENTEI IN SCOALA PO-014-01-PVS
36 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE EXCURSII SCOLARE PO-015-01-OES
37 REGLEMENTAREA ACCESULUI IN UNITATEA DE INVATAMANT PO-016-01-RAUI
38 INTOCMIREA PLANIFICARILOR ANUALE SI SEMESTRIALE PO-20-00-IPAS
39  INCHEIEREA MEDIEI LA DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTINE TEZA PO-21-00-IMDT
40  INTOCMIREA SI APLICAREA SUBIECTELOR PENTRU INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE/EXAMENELOR DE CORIGENTA PO-22-00-ISSEC
41 INTOCMIREA RAPOARTELOR CATEDRELOR PO-23-00-IRC
42 INTOCMIREA/APLICAREA/ INTERPRETAREA  TESTELOR EVALUATIVE PO-24-00-IAITE
43 DEZBATERI LA NIVEL DE COMISIE METODICA PO-25-00-DCM
44 PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE/APLICARE/INTERPRETARE A TESTELOR PREDICTIVE PO-26-00-IAITP
45 Inventarierea elementelor de activ si de pasiv PO-18-00-IEAP
46 EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE PO-15-01EAE
47 PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR PENTRU EVALUAREA NATIONALA PO-19-00-PSEEN
48 PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU PO-27-00-PPDCP
CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE
49 PROCEDURA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC PO-28-00-ECD
50 PROCEDURA DE EVALUARE A PERSONALULUI AUXILIAR SI NEDIDACTIC PO-29-00-EPDAN
51 COMUNICAREA EXTERNA CU PARINTII, INSTITUTII, GRUPURI DE INTERES PO-30-00-CE
52 MONITORIZAREA PROGRESULUI  SCOLAR ASIGURAT  PRIN INTEGRAREA T.I.C.  IN PRACTICA SCOLARA PO-31-00-TIC
53 „ŞCOALA ALTFEL” PO-32-00-SA
54 PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA CONSILIILOR PROFESORALE ŞI DE ADMINISTRAŢIE PO-33-00-CA-CP
55 PROCEDURA EVALUAREA OPINIILOR PARINTILOR SI ELEVILOR PO-34-00OPE
56 PROCEDURA DE REVIZUIRE PDI SI OFERTA EDUCATIONALA PO-35-00-RPDIOE
57 ACEESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC PO-36-00-AIIP
58 PRODUSUL NECONFORM, NECONFORMITATILE, ACTIUNI CORECTIVE SI DE PREVENIRE PO-37-00-NCF
59 STABILIREA CDS PO-38-00-CDS
60 URMARIREA PROGRESULUI ELEVILOR PO-39-00-PE
61 ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN SCOALA PO-40-00-PAJ